Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatste update: 18-12-2022

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van STRK leven. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STRK leven is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij STRK leven.

Prijzen en opzeggen

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als spel- of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met STRK leven te mogen claimen of te veronderstellen.

Voor het opzeggen/ontbinden van overeenkomsten zoals losse sessies, één van de pakketten of abonnementen gelden de volgende regels:

  • Losse sessie: per telefonisch gesprek of mail op te zeggen, minimaal één werkdag (24 uur op werkdagen) voor de sessie plaatsivndt
  • Pakketten: per telefonisch gesprek of mail op te zeggen, minimaal 2 werkdagen (48 uur op werkdagen) voor het eerste contactmoment wat binnen dit pakket valt. Wil je tijdens het traject stoppen? Dan is er geen restitutie mogelijk.
  • Abonnementen: maandelijks opzegbaar.
  • Workshops: bij workshops dient er minimaal 5 werkdagen voor de start opgezegd te worden voor de start. Bij de workshop “groepstraining” geldt minimaal 48 uur van te voren. Opzeggen voor 3-4 werkdagen geeft recht op 50% restitutie. Bij het opzeggen van 2 werkdagen of korter voor de start is er geen restitutie mogelijk.

STRK leven streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op strk-leven.nl onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.  STRK leven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten in deze algemene voorwaarden wijzigingen plaatsvinden, dan vind je hier de meest recente versie van de algemene voorwaarden van STRK leven op deze pagina.